Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty là việc chủ thể công ty tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của công ty.

BẢNG GIÁ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP – CHI NHÁNH – VPĐD (DỊCH VỤ TRỌN GÓI)

NỘI DUNG PHÍ DỊCH VỤ THỜI GIAN LÀM VIỆC GHI CHÚ

1/ Giải thể doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn:

– Tư vấn Hồ sơ Giải thể không phát sinh

– Nộp hồ sơ giải thể cho Cơ quan thuế và Sở Kế Hoạch Đầu Tư

– Đăng bố cáo giải thể trên cổng thông tin quốc gia

– Cơ quan Thuế tiến trình quyết toán thuế, Đại diện CTy Giải trình Quyết toán thuế không phát sinh

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Cơ quan thuế lập phiếu chuyển lên sở kế hoạch đầu tư

– Trả con dấu cho công an (nếu có)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

2.000.000 VNĐ 25 - 30 ngày làm việc

- CTy mới thành lập, có khai báo hàng tháng, hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ

- CTy ko phát sinh hóa đơn, hoặc đã phát hành hóa đơn nhưng chưa sử dụng

2/ Giải thể doanh nghiệp có sử dụng hóa.

– Tư vấn Hồ sơ Giải thể phát sinh

– Kiểm tra chứng từ hóa đơn, sổ sách kế toán, hàng tồn kho, công nợ bên thuế.

– Nộp hồ sơ giải thể cho Cơ quan thuế và Sở Kế Hoạch Đầu Tư

– Đăng bố cáo giải thể trên cổng thông tin quốc gia

– Cơ quan Thuế tiến trình quyết toán thuế, Đại diện CTy Giải trình Quyết toán thuế

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Cơ quan thuế lập phiếu chuyển lên sở kế hoạch đầu tư

– Trả con dấu cho công an (nếu có)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

3.000.000 VNĐ 60 - 90 ngày làm việc

- CTy có khai báo thuế hàng tháng, hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ

- CTy có phát sinh hóa đơn, có doanh thu.

3/ Mở công ty bị khóa mã số thuế

– CTy bị khóa mã số thuế là công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, bị cơ quan thuế kiểm tra và lập biên bản khóa mã số thuế

- CTy bị khóa mã số thuế do nợ quá hạn không thanh toán.

1.500.000 VNĐ

10 -15 ngày làm việc

 

4/ Giải thể công ty có vốn nước ngoài

- Công Ty có người nước ngoài góp vốn

- Công ty có giấy chứng nhận đầu tư,

6.000.000 VNĐ

45 ngày làm việc - CTy có khai báo thuế hàng tháng, hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ

5/ Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, Kho hàng, Cửa hàng.

– Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư

800.000 VNĐ

15 ngày làm việc - Chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD, Kho hàng, Cửa hàng đóng thuế môn bài đầy đủ

6/ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh hạch toán Phụ thuộc

– Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

1.000.000 VNĐ

25 ngày làm việc - Chi nhánh phụ thuộc đóng thuế môn bài đầy đủ

7/Chấm dứt hoạt động Chi nhánh hạnh toán độc lập.

– Kiểm soát chứng từ hóa đơn, sổ sách kế toán, hàng tồn kho, công nợ bên thuế.(Nếu có)

– Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế

– Cơ quan Thuế tiến trình quyết toán thuế, Đại diện CTy Giải trình Quyết toán thuế

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư

2.500.000 VNĐ 45 ngày làm việc - Chi nhánh CTy khai báo thuế hàng tháng, hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ

8/ Chấm dứt hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, Kho hàng đặt tại Tỉnh thành khác

– Kiểm soát chứng từ hóa đơn, sổ sách kế toán, hàng tồn kho, công nợ bên thuế.(Nếu có)

– Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế

– Cơ quan Thuế tiến trình quyết toán thuế, Đại diện CTy Giải trình Quyết toán thuế

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư

3.500.000 VNĐ 45 ngày làm việc - CTy có khai báo thuế hàng tháng, hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ

9/ Giải thể hộ kinh doanh cá thể

- Quý khách chỉ cần cung cấp giấy phép kinh doanh

- Hộ kinh doanh phải đóng đầy đủ thuế khoán trước khi giải thề.

1.000.000 VNĐ 5 ngày làm việc - Hộ kinh doanh phải đóng đầy đủ thuế khoán trước khi giải thể.

10/ tạm ngưng kinh doanh và hoạt động kinh doanh trở lại.

- Quý khách chỉ cần cung cấp giấy phép Doanh nghiệp.

- Thời gian tạm ngưng 1 năm sau 1 có thể tạm ngưng tiếp nếu Doanh nghiệp chưa hoạt động.

- Nếu DN tạm ngưng nguyên năm dương lịch hoặc nguyên năm tài chính thì được miễn thuế môn bài.

800.000 VNĐ 5 ngày làm việc  

– Phí trên không bao gồm các nợ thuế, phí phạt hành chánh nhà nước & Nợ phí đóng Bảo hiểm xã hội (Nếu có)

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp
Thủ tục giải thể đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp chỉ khác nhau về giấy tờ hồ sơ, còn trình tự thực hiện thủ tục là giống nhau. Lưu ý: Doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động tất cả các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh....) trước khi tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp
Bước 1: Công bố thông tin giải thể
- Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
- Quyết định giải thể doanh nghiệp (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần)
- Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này);
- Phương án giải quyết nợ (nếu có).
Doanh nghiệp gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế.
Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
– Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
– Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
– Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan;
Bước 3: Thực hiện thủ tục Giải thể, Xóa tên doanh nghiệp
- Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
- Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
- Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu);
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:
 • Công văn xin trả mã dấu
 • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Sau khi nhận được hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

THỜI GIAN GIẢI THỂ CÔNG TY

Thời gian giải thể tuỳ từng hồ sơ cụ thể, tuỳ vào tình trạng sổ sách, nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác của công ty, tuy nhiên có thể chia ra như sau:
 1. Trường hợp công ty chưa phát sinh (chưa có hoá đơn đầu vào hoặc/và chưa có hoá đơn đầu ra): thời gian giải thể là 25 ngày, không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế;
 2. Trường hợp công ty có phát sinh: thời gian giải thể là từ 1 – 3 tháng, không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế.
 3. Theo kinh nghiệm và thực tế cho thấy thời gian giải thể công ty nhanh hay chậm không quan trọng vì khi đã nộp hồ sơ giải thể và quyết toán thuế cho cơ quan thuế thì thời điểm này công ty không còn phát sinh các nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác.
Việc giải thể doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục tương đối rắc rối, vì thế nếu bạn có nhiều thắc mắc hoặc thấy khó khăn hãy liên hệ với Công ty Trường Thuận Đức để có thể được giải quyết nhanh nhất kể cả việc thay đổi giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.
NỘI DUNG TƯ VẤN
 1. Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục quyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 2. Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,…
 3. Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán,…
 4. Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 5. Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 6. Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 7. Công ty sẽ tư vấn và thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ từ A-Z.
HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ
Việc thành lập công ty thì thủ tục khá đơn giản và thời gian cũng nhanh chóng, tuy nhiên việc giải thể thì không đơn giản như vậy thông thường mất nhiều thời gian và chi phí hơn. Do đó để cho việc giải thể nhanh chóng công ty cần chuẩn bị các hồ sơ sau (bản chính): Việc thành lập công ty thì thủ tục khá đơn giản và thời gian cũng nhanh chóng, tuy nhiên việc giải thể thì không đơn giản như vậy thông thường mất nhiều thời gian và chi phí hơn. Do đó để cho việc giải thể nhanh chóng công ty cần chuẩn bị các hồ sơ sau (bản chính):
 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 2. Giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có).
 3. Thiết bị chữ ký số (token) và mật khẩu (password).
 4. Chứng từ nộp ngân sách nhà nước (biên lai nộp tiền).
 5. Toàn bộ hoá đơn đầu ra và đầu vào (nếu có).
 6. Toàn bộ sổ sách kế toán.
QUY TRÌNH GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI TRƯỜNG THUẬN ĐỨC
quy_trinh_giai_the
CHIA SẺ KINH NGHIỆM
 1. Một khi công ty không có nhu cầu tồn tại chủ sở hữu công ty / các thành viên / cổ đông nhanh chóng tiến hành các thủ tục giải thể càng sớm càng tốt vì như thế thì công ty sẽ hạn chế tối đa các nghĩa vụ kê khai nộp thuế và hạn chế thấp nhất các mức chế tài xử lý vi phạm hành chính.
 2. Đặc biệt khi công ty rơi vào các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, kế toán, lao động và các nghĩa vụ khác đối với bên thứ ba thì cần được tư vấn và tìm giải pháp tháo gỡ, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý công ty một giải pháp toàn diện, hữu ích bởi một đội ngũ giàu kinh nghiệm mà năng lực được sàn lọc qua thực tế với một tinh thần làm việc tận tâm và trách nhiệm. Tránh trường hợp người chủ/quản lý công ty không nắm được các quy định của pháp luật mà bỏ mặc công ty để xảy ra những hậu quả đáng tiếc, dù công ty có vi phạm ở múc độ nào đi nữa cũng phải có cách giải quyết để cho “lý lịch đăng ký kinh doanh” của những người tham gia góp vốn vào công ty “trong sạch” nhất.
 3. Ngoài việc tư vấn và thực hiện giải thể công ty chúng tôi còn tư vấn cho doanh nghiệp các cách thức khác không thông qua giải thể để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp như chuyển nhượng, sáp nhập, tái cơ cấu lai doanh nghiệp.
Mọi chi tiết Quý Khách vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
CÔNG TY TƯ VẤN TRƯỜNG THUẬN ĐỨC
VP: 84/74 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3991 6831 - Hotline: 0919776599 - 0917901887 - 0931 334 316
Zalo: 0919 776 599 - 0917 901 887 - 0931 334 316
Email: congtytruongthuanduc@gmail.com
Website: tuvantruongthuanduc.vn

Tags: thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, thay doi dai dien phap luat, thay doi dia chi, thay doi ten cong ty, thay doi nganh nghe kinh doanh, dich vu giai the, chuyen doi loai hinh, sang nhuong cong ty, dich vu ke toan, dang ky nhan hieu, dang ky an toan thuc pham, dang ky ma vach, dang ky bhxh, hoa don dien tu, dang ky kinh doanh

Ý kiến của bạn
Thông tin thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền | Hồ sơ năng lực |